Juridische kennisgeving Sandaya-websites

Wij verzoeken u vriendelijk om deze juridische kennisgeving door te lezen voordat u een website van de Sandaya-groep raadpleegt. Deze informatie kan worden gewijzigd, wij raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig te raadplegen. Deze voorwaarden gaan over uw rechten en wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn zodra u deze website bezoekt. Als u online reserveert, dient u kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden. De website en zijn inhoud vallen onder de Franse wetgeving.

Informatie van de uitgever :
Deze website wordt uitgegeven door Sandaya SAS met een kapitaal van € 42 050 000, ingeschreven in het handelsregister van bedrijven van Parijs onder nummer 524 027 455.

Hoofdkantoor: Groupe Sandaya, 39 rue de Washington, 75008 Paris, Frankrijk
Telefoon: 0033 411 329 000
Intracommunautair btw-nummer: FR 79 524027455
Professionele wettelijke aansprakelijkheidsverzekering: Allianz

Hoofdredacteur en chef van de redactie: Jérôme CHAGNAUD, Ugo BOCCABELLA, Clément BRIQUET.

Webhost:
Smile Outsourcing - Open source managed services provider
20 rue des jardins
92600 Asnières sur Seine
FRANCE

Intellectueel eigendom :
Ieder gebruik in de vorm van reproductie, denaturatie, transmissie of verspreiding van informatie die zich op de website bevindt, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandaya SAS verboden, uitgezonderd kopieën voor privégebruik en niet-commerciële doeleinden (in de gezinssfeer). Iedere ongeoorloofde exploitatie van de website of zijn inhoud zal aangemerkt worden als vervalsing en de internetgebruiker zal hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

De algemene structuur, evenals de software, teksten, afbeeldingen, al dan niet bewegend, geluiden, knowhow en alle andere elementen op de website zijn het exclusieve eigendom van de uitbater van de website.

Iedere integrale of gedeeltelijke reproductie van deze website, door ongeacht welk bedrijf en zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitbater van de site, is verboden en zal aangemerkt worden als vervalsing, hetgeen strafbaar is gesteld door de wetsartikelen L.355-2 en daaropvolgend van de Franse wet met betrekking tot de intellectuele eigendom.

Dit geldt ook voor de databases die, indien van toepassing, op de websites van Sandaya staan en die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998, waarin de Europese richtlijn van 11 maart 1996 met betrekking tot de juridische bescherming van databases is omgezet naar de Franse wet met betrekking tot de intellectuele eigendom.

Iedere integrale of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo's die met behulp van elementen van de Website zijn vervaardigd, is, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitbater van de website, verboden krachtens artikel L.713-2 van de Franse wet met betrekking tot de intellectuele eigendom.

Aansprakelijkheid en uitsluiting van garantie :
Sandaya SAS doet zijn uiterste best om de juistheid van de gegevens die op de website worden doorgegeven te garanderen en om de site regelmatig bij te werken. Het kan echter voorkomen dat er onjuiste informatie of weglatingen worden geconstateerd. Sandaya is in geen enkel geval aansprakelijk voor de juistheid van de informatie die op de Website wordt gepresenteerd. De uitgever behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de website te wijzigen en de functionaliteiten van de site op ieder gewenst moment op te schorten.

Sandaya kan geen constante toegang tot de website garanderen: het kan voorkomen dat de dienst onderbroken wordt in geval van onderhoudsproblemen of naar aanleiding van technische storingen, of door een probleem met de internettoegang of andere onvoorziene omstandigheden. Sandaya is ook niet aansprakelijk voor vertragingen, problemen met het gebruik of incompatibiliteit van deze website met de bestanden of de browser.

Wet persoonsgegevens :
Conform de gewijzigde Franse wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheid, is de automatische verwerking van persoonsgegevens vanaf de website aangemeld bij de Franse Nationale Commissie inzake Informatica en Vrijheid (Commission Nationale Informatique et Libertés (Cnil), die een bewijs heeft afgegeven met nummer 1691887.

De gebruiker wordt met name geïnformeerd dat, conform artikel 32 van de gewijzigde Franse wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheid, de gegevens die door de gebruiker via de formulieren op de website worden aangeleverd nodig zijn om aan zijn of haar vraag te kunnen voldoen en bestemd zijn voor de uitbater van de website, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan voor administratieve en commerciële doeleinden.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij of zij beschikt over een recht op toegang en wijziging van de eigen gegevens en dit recht kan uitoefenen door te schrijven naar de uitbater van de website, op het adres: Groupe Sandaya, Service Annulation, Avenue Georges Frêche, 34830 Clapiers, Frankrijk.

Cookies :
De gebruiker wordt geïnformeerd dat er, bij een bezoek aan de website, automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd op de browser. Een cookie is een blok met gegevens waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat gebruikt wordt om de navigatiegevens van de gebruiker van de site op te slaan.

Via de instellingen van de browser is het mogelijk om de aanwezigheid van cookies te signaleren en deze eventueel te weigeren op de manier zoals aangegeven op onderstaand internetadres: http://www.cnil.fr/.

De internetgebruiker beschikt over een recht op inzage, wijziging en verwijdering van de persoonsgegevens die via cookies worden gecommuniceerd, volgens de hierboven beschreven voorwaarden.

Hypertekst-links :
Om de toegang tot andere websites met eventuele aanvullende informatie te vergemakkelijken, heeft Sandaya aan zijn website een aantal links toegevoegd. De uitgever is echter geen enkel geval aansprakelijk voor een website van een derde waar de internetgebruiker via de website toegang tot heeft verkregen. De firma Sandaya beschikt niet over middelen om de inhoud van deze sites te controleren en is niet aansprakelijk voor hun onbereikbaarheid, content, reclame of andere elementen. Omgekeerd kunnen externe websites hyperlinks bevatten die naar de website verwijzen. Een dergelijke link kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de groep Sandaya worden geïnstalleerd.

Nieuwsbrieven :
Als u zich abonneert op de Website om nieuwsbrieven te ontvangen van de Sandaya-campings, ontvangt u per e-mail informatie over onze diensten. Deze brieven hebben een informatief karakter en u kunt u op ieder gewenst moment uitschrijven door te klikken op de daartoe bestemde link onder aan de nieuwsbrief.

Prijsvragen en spellen :
In bepaalde periodes biedt Sandaya prijsvragen, gratis spellen en aanbiedingen aan op de website. Hiervoor gelden speciale voorwaarden die kunnen worden geraadpleegd via hiervoor bestemde internetpagina's.

Contact :
Voor alle opmerkingen over de werking van de Website, kunt u contact opnemen met Sandaya

Per e-mail naar webmaster@sandaya.fr
Telefonisch via 04 11 32 90 00
Door een brief te sturen naar Groupe Sandaya, Service Internet, Avenue Georges Frêche, 34830 Clapiers, Frankrijk.