Header Campings Sandaya

Uittreksel van de Algemene Voorwaarden van Verkoop

De huur van een accommodatie of een kampeerplaats houdt in dat de huurder in overeenstemming is met de algemene voorwaarden van de reservering en dat hij zonder enig voorbehoud alle interne regels goedkeurt.

Elk gezin moet via een contract zijn ingeschreven en de rechten die uit dit contract voortvloeien zijn niet overdraagbaar. Dit verhuur is een "tijdelijk" verhuur.

De gepubliceerde tarieven of informatie in deze brochure zijn onderhevig aan drukfouten of weglatingen (teksten en foto's zijn niet bindend). Alleen de prijzen op uw rekening zijn contractueel.

De prijzen in de brochure zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW (volgens de BTW-koers die van kracht was op 01/12/16). De bij de reservering overeengekomen prijs is inclusief BTW. Het contractuel bedrag is onderhevig aan veranderingen volgens de wettelijke en reglementaire beperkingen, "wanneer wijzigingen plaatsvinden in de toepasselijke belastingtarieven tussen het moment van de boeking en de datum van betaling van het saldo."

Het bedrag van de toeristenbelasting varieert van gemeente tot gemeente en stemt overeen met het bedrag dat tijdens de periode van het verblijf geldt (in 2017 worden mogelijke wijzigingen verwacht).

De Sandaya campings weigeren toegang tot gezinnen met een hoger aantal deelnemers als de capaciteit van de gehuurde accommodatie (baby en kinderen inbegrepen). Minderjarigen die niet vergezeld van hun ouders zullen binnen de Sandaya campings niet worden geaccepteerd.

Groepsreserveringen: Bij een boeking van meer dan 3 of accommodatie locaties door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, voor dezelfde datum van het verblijf wordt beschouwd als een groep. De aangeboden accommodaties en staanplaatsen op de Sandaya website zijn uitsluitend gericht aan individuele klanten.

Aanvragen voor groepsreserveringen moeten per E-mail worden aangevraagd via: vacances@sandaya.fr

Na overmaking van het voorschot ontvangt de huurder een reserveringsbevestiging. Indien u dit specifiek aanvraagt, wijst de verhuurder aan de huurder een nummer voor uw staanplaats toe. In de mate van beschikbaarheid houdt de verhuurder zoveel mogelijk rekening met de voorkeur van de huurder (toeslag van 32€ per verblijf) en wordt alles in het werk gesteld om het de huurder naar de zin te maken. Mocht de verhuurder toch geen gehoor aan de voorkeur van de huurder kunnen geven, dan wordt deze toeslag terugbetaald.

Het voorschot (30% van het bedrag van het verblijf) en de annuleringsoptie moeten zonder uitzondering bij het ondertekenen van het reserveringscontract worden overgemaakt. Ze zullen dan van het totaalbedrag van het verblijf worden afgetrokken. Bij elke reservering die minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum van het verblijf geschiedt, moet direct het volledige bedrag worden overgemaakt.

Annuleringsvoorwaarden: Alle annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend en per aangetekende brief met bewijs van ontvangst naar de camping worden verstuurd. De annuleringsdatum is geldig op de dag van ontvangst van deze brief. In elk geval van annulering, worden de kosten van de annuleringsoptie, voor diegenen die hiervan gebruik hebben gemaakt, worden behouden.

ANNULERINGSGARANTIE :

Onder voorbehoud van de naleving van de contractuele verplichtingen. Met deze optie kunt u het betaalde bedrag (na aftrek van de annuleringsbijdrage) teruggestort krijgen, mocht u uw verblijf omwille van een van volgende redenen moeten annuleren : overlijden; een ernstig letselongeval van de huurder of echtgeno(o)t(e), afstammelingen in op- of neergaande lijn, broers en zussen; ontslag om economische redenen van de huurder of echtgeno(o)t(e); verhuizing als gevolg van beroepsmobiliteit; schade aan de huurder's hoofdverblijfplaats als gevolg van brand, waterschade, schade aan onroerende goederen na diefstal of vandalisme; een storm of natuurramp; of na een convocatie in verband met inhaaltoetsen voor de studies van een minderjarig kind van de huurder.

De bijdrage voor de annuleringsoptie moet volledig worden betaald op het ogenblik van de reservering:

De annulering van het verblijf is enkel ontvankelijk wanneer ze per aangetekende brief met ontvangstbewijs op zijn laatst drie dagen na de gebeurtenis die de annulering veroorzaakt wordt verzonden. Aan deze brief moeten ook de exacte en ontegensprekelijke documenten als bewijs toegevoegd worden. Alle bedragen die u heeft overgemaakt, worden teruggestort, met uitzondering van de bijdragen voor de annuleringsoptie.

Het restbedrag van het verblijf moet ten laatste 30 dagen voor de aankomstdatum worden betaald. Indien dit niet gebeurt, kan de reservering
worden geannuleerd.

AANKOMST / VERTREK:

Aankomst campers vanaf 16 uur, vertrek voor 10 uur.

Indien de huurder zich 24 uur na de voorziene datum van aankomst nog niet heeft aangemeld, wordt de reservering als geannuleerd beschouwd. De verhuurder behoudt in dat geval het voorschot en de betaling van het verblijf.

Iedere huurder wordt geacht het interne campingreglement te respecteren. Het reglement hangt bij de receptie. Iedere huurder is verantwoordelijk voor de problemen die worden veroorzaakt door de personen die samen met hem op de camping verblijven.

Overtreding van dit duidelijk aangegeven interne reglement kan leiden tot de verwijdering van de huurder. Geluidshinder: vanaf 23 uur wordt er stilte gevraagd (behalve op CYPSELA: 24 uur). Na twee waarschuwingen wegens geluidshinder kan de huurder van de camping verwijderd worden. Bij klachten of geweld wordt de huurder onmiddellijk verwijderd. Na 22 uur (middernacht in de zomer) wordt de toegang afgesloten voor personenwagens. Tussen 22 uur en 7 uur (middernacht en 7 uur in de zomer) is alle verkeer binnen de camping verboden.

Indien de huurder de camping voor het einde van het verblijf verlaat, wordt er geen terugbetaling uitgevoerd.
Bij een tijdelijke of seizoensgebonden sluiting van een of meerdere diensten naar aanleiding van een technisch, klimatologisch, administratief of wettelijk probleem, kan geen enkele terugbetaling of schadevergoeding worden gevorderd.

In elke cottage of kampeerwagen is zowel het nodige keuken- en eetgerei als het beddengoed aanwezig (met uitzondering van lakens en handdoeken). Bij aankomst ontvangt de huurder een inventaris. De huurder moet de inventaris nakijken en elke onregelmatigheid signaleren. Elke ontevredenheid over de netheid of de algemene toestand van de gehuurde accommodatie moet ten laatste 24 uur na aankomst worden doorgegeven zodat het probleem kan worden opgelost. Later dan 24 uur na de dag van aankomst, worden geen klachten meer aanvaard.

De huurder is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de cottage of de kampeerwagen. Aan het einde van zijn verblijf moet hij de cottage of kampeerwagen in perfecte staat van netheid achterlaten. Indien dit niet gebeurt, wordt een schoonmaakbedrag van 65€ van de garantie afgehouden.

Netheid: De ruimtes moeten schoon worden gehouden. Het is verboden afval buiten de containers te plaatsen. Twee waarschuwingen voor een vuile of slecht onderhouden accommodatie kan een reden zijn voor verwijdering van de huurder.

De huurder moet zelf voor de gepaste verzekering zorgen. De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af bij diefstal, brand, slecht weer,... en bij een ongeval dat betrekking heeft op zijn wettelijke aansprakelijkheid.

Huisdieren zijn toegelaten op de campings (behalve in het Soustons Village en Cypsela Resort), mits de betaling van een toeslag op het ogenblik van de reservering. Ze moeten zonder uitzondering altijd aan de leiband blijven en moeten ingeënt zijn tegen hondsdolheid (bijgewerkt inentingsboekje). De eigenaar moet ervoor zorgen dat zijn dier buiten de camping zijn behoeften doet. Zo niet, moet hij de uitwerpselen oprapen en in een vuilnisbak op de camping werpen. Het is verboden een dier alleen vastgebonden op een staanplaats of opgesloten in een wagen of accommodatie achter te laten. Honden die door de wetgever als gevaarlijk worden beschouwd (categorieën 1 en 2) worden niet aanvaard op de camping.

Klachten worden enkel in overweging genomen wanneer ze schriftelijk en tijdens het verblijf zijn opgesteld.

Bij een geschil zal de bevoegde rechterlijke instantie van de vestigingsplaats van de camping van toepassing zijn.

WAARBORG

NALEVING RECHT VAN AFB EELDING

Binnen het kader van zijn interne en externe communicatie (TV, pers, bladen, website, social media als Facebook en Instagram, brochures, welkomstboekje…) zal Sandaya regelmatig video- en fotoreportages maken op de verschillende campings.

Bij elke reportage wordt er informatie opgehangen bij de receptie van de betreffende camping met de datum, plaats en omgeving van de opnames (bijv.: video opnames avondopenstelling zwembad op dinsdag 11/07 in de omgeving van het zwembad en bij de bar, voor de newsfl ow van de Facebookpagina van de camping).

Als u in geen enkel geval in deze media wilt verschijnen, ook niet van ver af, dan is dat uw recht. Wij vragen u dan niet aanwezig te zijn op de tijd en plaats van opname, zoals deze bij de receptie worden aangegeven.

Wanneer u wél in beeld wilt komen zal ons team u een formulier verstrekken waarmee u Sandaya toestemming geeft om gratis gebruik te maken van uw afbeelding ; U dient dit formulier in te vullen, te ondertekenen en bij de receptie af te geven.

Wanneer u ondanks voorgaande informatie toch aanwezig bent op het moment van opname als zijnde figurant, volledig bewust van het feit dat u gefilmd of gefotografeerd wordt, wordt dit door Sandaya beschouwd als automatische goedkeuring van uw zijde. Dit geldt voor filmopnames, foto shoots en verspreiding van uw afbeelding in bovengenoemde gevallen

DEZE VOORWAARDEN GELDEN VOOR ALLE SANDAYA CAMPINGS