Optie Vrijheid: 100% flexibel annuleren*

Wettelijke vermeldingen

Gelieve deze wettelijke vermeldingen te lezen voordat u een website van de groep Sandaya raadpleegt. Aangezien deze informatie kan veranderen, vragen we u ze regelmatig te raadplegen. Deze vermeldingen hebben betrekking op uw rechten en wettelijke verantwoordelijkheden die van toepassing zijn wanneer u deze website gebruikt. Indien u online reserveert, moet u kennisnemen van de algemene verkoopvoorwaarden. De website en de inhoud ervan worden geregeld door de Franse wetgeving.

Maatschappelijke zetel:

SAS Sandaya
39 rue Washington
75 008 Paris Cedex 8
SAS (vereenvoudigde vennootschap op aandelen) met een kapitaal van € 42.050.000.
Handelsregister van Parijs B524 027 455
SIRET 524 027 455 00020
Intracommunautair btw-nummer: FR 79524 027 455

Webhost:

Codéin
6 Rue de Maguelone
34 000 Montpellier
https://www.codein.fr
Redactieverantwoordelijke: Jean-Yves CHALLIES

Intellectuele eigendom:

Het merk Sandaya is een gedeponeerd merk dat bij het EUIPO (Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie) geregistreerd werd met het nummer 009813023. Als dusdanig is het merk Sandaya in alle landen van de Europese Unie beschermd. Verder is het merk in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd met het Trade Mark-nummer UK00909671868.

Elk gebruik in de vorm van reproductie, vervorming, doorgifte of verspreiding van een inlichting die op de website staat, is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandaya SAS, met uitzondering van het kopiëren voor privé- en niet commercieel gebruik (in familiale kring). De internetgebruiker kan aansprakelijk gesteld worden voor elke niet toegelaten exploitatie van de website of de inhoud ervan, wat namaak zou uitmaken.

De algemene structuur, evenals de software, teksten, al dan niet bewegende beelden, knowhow en alle andere elementen die deel uitmaken van de website, zijn de exclusieve eigendom van de beheerder van de website.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze website door welke vennootschap ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website, is verboden en zou namaak uitmaken, wat bestraft wordt door de artikelen L.335-2 en volgende van de ‘Code de la propriété intellectuelle’ (het Franse wetboek van intellectuele eigendom).

Hetzelfde geldt voor de databanken die eventueel op de websites van Sandaya staan, en die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998, waarin de Europese richtlijn van 11 maart 1996 met betrekking tot de juridische bescherming van databanken is omgezet naar de Franse wet met betrekking tot de intellectuele eigendom.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze merken of deze logo’s op basis van elementen van de website zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website is dus verboden in de zin van artikel L.713-2 van de ‘Code de la propriété intellectuelle’.

Aansprakelijkheidsbeperking:

Sandaya stelt steeds alles in het werk om de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie te verzekeren. In het geval van weglatingen of foutieve content-elementen kan Sandaya de juistheid van deze gegevens echter niet garanderen.

Vanuit zijn bekommernis om de website voortdurend te optimaliseren en te actualiseren behoudt Sandaya zich het recht voor om de content van zijn website zonder verantwoording of voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Hetzelfde geldt voor onderbrekingen van de functies: de werking van de website van Sandaya kan op elk moment worden onderbroken vanwege een informatica- of onderhoudsprobleem, een internetstoring of andere onvoorziene omstandigheden.

Sandaya wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van navigatieproblemen of eender welke vorm van onverenigbaarheid tussen de website en de door de gebruiker gekozen browser.

Persoonsgegevens:

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de persoonsgegevens van 6 januari 1978 zoals gewijzigd (la loi 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées) werd de automatische verwerking van persoonsgegevens vanaf de website aangegeven bij de ‘Commission nationale de l'informatique et des libertés’ (Cnil), die een ontvangstbewijs heeft afgeleverd met als nummer 1691887.

De aandacht van de gebruiker wordt erop gevestigd dat, in overeenstemming met artikel 32 van de bovenvermelde wet van 6 januari 1978 zoals gewijzigd, de gegevens die de gebruiker meedeelt via formulieren op de website nodig zijn om aan zijn vraag te beantwoorden en bestemd zijn voor de beheerder van de website, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan voor doeleinden van administratief en commercieel beheer.

De gebruiker beschikt over een recht van inzage en correctie van de gegevens die op hem betrekking hebben, door te schrijven naar de beheerder van de website op het volgende adres: Groupe Sandaya, Service Internet, 472, rue du rajol, 34130 Mauguio, France.

Hyperlinks:

Om zijn tekstinhoud met bijkomende informatie te verrijken, heeft Sandaya op zijn website een aantal links naar externe websites geplaatst die de toegang tot deze websites vereenvoudigen. Sandaya is in geen geval verantwoordelijk voor deze websites noch voor hun inhoud, onbeschikbaarheid of openbaarheid. De verantwoordelijkheid om al dan niet op deze links te klikken en de informatie hiervan te gebruiken, berust uitsluitend bij de gebruiker.

Externe websites kunnen ook hyperlinks bevatten die naar de website van Sandaya doorverwijzen. De aanwezigheid van dergelijke links vereist steeds de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Groep.

Nieuwsbrieven:

Indien u zich op de website inschrijft voor de nieuwsbrieven van de Sandaya-campings, ontvangt u via e-mail informatie over onze diensten. Deze brieven zijn louter informatief en u kunt zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de daartoe bestemde link onderaan de nieuwsbrief.

Wedstrijden en spelen:

Sandaya stelt in bepaalde periodes wedstrijden, gratis spelen en promoties voor op de website. Ze worden geregeld door bijzondere bepalingen die u terugvindt op de internetpagina’s die eraan gewijd zijn.

Fotorechten:

Interaview Production | Hype Movies | Drakkar TV | ESE Communication | New Phox Studio | Shutterstock | Adobe Stock | Offices de tourisme

Contact: