Optie Vrijheid: 100% flexibel annuleren*

Gebruik van klantenbeoordelingen

Omdat uw tevredenheid onze prioriteit is, bieden we u de mogelijkheid om na uw verblijf feedback te geven via een tevredenheidsenquête. Zo worden we elke dag een beetje beter! Ontdek onze algemene voorwaarden inzake vergaring, verwerking en gebruik van klantenbeoordelingen.

Sandaya als verantwoordelijke onderneming

Sandaya verbindt zich ertoe om de authentieke beoordelingen en commentaren van zijn klanten op een volledig transparante wijze weer te geven. Met het oog op de objectiviteit en de verifieerbaarheid van de verzamelde informatie stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw woorden op geen enkele manier worden vertekend of gestuurd.

Via een tevredenheidsenquête krijgt elke klant na zijn verblijf de kans om vrij zijn mening te geven. Wij verbinden ons ertoe om naar u te luisteren en om uw ervaringen te delen met de gebruikers van de website www.sandaya.nl.

Sandaya verzamelt uw beoordelingen en commentaren

Na een verblijf op een van de campings van de groep ontvangt elke klant een tevredenheidsenquête waarmee naar zijn ervaring wordt gepeild. De dag na het einde van het verblijf wordt de vragenlijst via e-mail verstuurd op basis van de contactgegevens die bij de reservering werden vergaard. Komt er binnen de 5 dagen geen antwoord, dan ontvangt de klant automatisch een nieuwe uitnodiging van de Groep om de vragenlijst in te vullen.

In de vragenlijst wordt gepeild naar de mening van de klant over diverse thema’s in verband met zijn verblijf. De vragen zijn op geen enkele manier tendentieus en sturen de klant niet in de richting van bepaalde antwoorden.

Sandaya verifieert en modereert uw beoordelingen en commentaren

Alle gegevens die met de tevredenheidsenquête worden verzameld, zijn bedoeld voor publicatie op de website van de Groep. Daarom worden ze voorafgaandelijk geverifieerd en indien nodig aan een moderatieproces onderworpen. Alle beoordelingen, ongeacht hun inhoud, worden aan hetzelfde moderatieproces onderworpen.

Dit proces vindt plaats vóór de publicatie en verloopt in 2 fasen:

  1. Automatische moderatie;
  2. Indien nodig, menselijke moderatie.

Sandaya behoudt zich het recht voor om, na verifiëring, te beslissen om een door de gebruiker opgestelde beoordeling niet te publiceren. Dit gebeurt in 2 gevallen:

  1. Indien een beoordeling niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden;
  2. Indien een beoordeling storende elementen bevat: inhoud waarvoor de Groep burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden, beledigende en ongemanierde inhoud, lasterlijke, bedreigende of intimiderende inhoud, ongepaste of onbegrijpelijke inhoud, inhoud zonder enig verband met het onderwerp of die de ervaring van de gebruiker niet weergeeft, inhoud die de rechten en de privacy van derden schaadt (identificatie van een derde, kredietkaartnummer, inschrijvingsnummer bij de sociale zekerheid …) en/of inhoud waarin wordt opgeroepen om juridische vorderingen in te stellen, aanwezigheid van een belangenconflict, spam … Dit is geen exhaustieve opsomming.

Sandaya geeft uw authentieke beoordelingen en commentaren weer

Sandaya verzamelt uw beoordelingen en commentaren, en publiceert ze binnen de 30 werkdagen na de datum waarop de vragenlijst werd gevalideerd. Ze zijn te vinden op de website van de Groep en, indien nodig, op de verbonden websites van zijn campings.

De quotering die verschijnt, komt overeen met het gemiddelde van de vragenlijsten die in de voorgaande 365 dagen werden ingevuld, verzameld en gevalideerd. De afwezigheid van een commentaar belet geenszins de publicatie van deze gemiddelde quotering.

Ter informatie – en steeds met het oog op een maximale transparantie – vermelden we op de website van de Groep ook het aantal verzamelde vragenlijsten.

Sandaya bewaart uw gepubliceerde beoordelingen en commentaren

Uw beoordelingen en commentaren worden door de Sandaya Groep gedurende 3 jaar bijgehouden. Zij zijn 2 jaar lang op de website te zien.

Indien een klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, kan hij op elk moment met ons contact opnemen en vragen om een gepubliceerde beoordeling en/of commentaar te verwijderen.

Er blijft echter steeds een spoor van deze beoordeling bewaard voor een eventuele latere verifiëring door een externe certificeringsinstantie. Het is echter onmogelijk voor de gebruiker om een reeds gepubliceerde beoordeling te wijzigen.

Do You verantwoordelijk?

Aangezien uw beoordelingen en commentaren authentiek zijn, zijn ze geenszins gebaseerd op een tekst of een officieel advies van de Sandaya Groep. U geeft uw eigen mening weer en bent dus als enige verantwoordelijk voor de vertolkte meningen en de gebruikte bewoordingen. Elke gebruiker verbindt zich uitdrukkelijk en kosteloos tot de overdracht van alle rechten inzake intellectueel eigendom, reproductie, weergave en aanpassing op alle dragers en in alle formaten die op dit ogenblik bekend zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld. Deze overdracht van rechten is niet beperkt in de ruimte maar wel in de tijd. Zij is begrensd tot de wettelijke beschermingsduur van de auteursrechten. 

Do You goede praktijken?

Hieronder vindt u de regels inzake goede praktijken die een authentieke en verantwoordelijke gebruiker in acht dient te nemen:

  • De gebruiker verbindt zich ertoe om als natuurlijke persoon de vragen te beantwoorden. Een rechtspersoon kan dus geen beoordeling indienen.
  • Sandaya weigert alle beoordelingen en commentaren die afkomstig zijn van een persoon die een belangenconflict met de Groep zou kunnen hebben: familieleden van werknemers bij de Groep, werknemers, medewerkers van een concurrerende groep of een commerciële partner-onderneming, personen die al dan niet kosteloos worden verzocht om een beoordeling te schrijven …
  • Met het oog op het vergaren van authentieke beoordelingen, mogen beoordelingen uitsluitend worden geschreven door mensen die persoonlijk hebben verbleven op de Sandaya-camping waarover de beoordelingen gaan.
  • Elke gebruiker is verantwoordelijk voor zijn beweringen. Zo behoudt Sandaya zich het recht voor om een beoordeling van een gebruiker te modereren en te weigeren om onderstaande redenen.
  • De gebruiker stemt ermee in dat een externe controle-instantie of een moderator van de Sandaya Groep opnieuw via e-mail of telefoon met hem contact opneemt om de verstrekte informatie te verifiëren.

Informatica en vrijheden

Op grond van de Wet van 6 januari 1978 aangaande Informatica en Vrijheden kan de gebruiker dankzij zijn inzagerecht op elk moment vragen om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te verbeteren of om ze niet langer te gebruiken. Aarzel niet om ons te schrijven indien u gebruik wenst te maken van dit recht. Vergeet niet om ons uw contactgegevens te verstrekken (naam, voornaam, adres):

SAS SANDAYA
472 rue du rajol
34 137 MAUGUIO