Sandaya First : tot -20%* vóór 31/12/2018! Meer weter?

Gelieve deze wettelijke vermeldingen te lezen voordat u een website van de groep Sandaya raadpleegt. Aangezien deze informatie kan veranderen, vragen we u ze regelmatig te raadplegen. Deze vermeldingen hebben betrekking op uw rechten en wettelijke verantwoordelijkheden die van toepassing zijn wanneer u deze website gebruikt. Indien u online reserveert, moet u kennisnemen van de algemene verkoopvoorwaarden. De website en de inhoud ervan worden geregeld door de Franse wetgeving.

Maatschappelijke zetel:

SAS Sandaya
39 rue Washington
75 008 Paris Cedex 8
SAS (vereenvoudigde vennootschap op aandelen) met een kapitaal van € 42.050.000.
Handelsregister van Parijs B524 027 455
SIRET 524 027 455 00020
Intracommunautair btw-nummer: FR 79524 027 455

Webhost:

Smile Outsourcing - Open source managed services provider
20, rue des jardins
92 600 Asnières sur Seine
http://outsourcing.smile.eu
Redactieverantwoordelijke: Jean-Yves CHALLIES

Intellectuele eigendom:

Elk gebruik in de vorm van reproductie, vervorming, doorgifte of verspreiding van een inlichting die op de website staat, is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandaya SAS, met uitzondering van het kopiëren voor privé- en niet commercieel gebruik (in familiale kring). De internetgebruiker kan aansprakelijk gesteld worden voor elke niet toegelaten exploitatie van de website of de inhoud ervan, wat namaak zou uitmaken.
De algemene structuur, evenals de software, teksten, al dan niet bewegende beelden, knowhow en alle andere elementen die deel uitmaken van de website, zijn de exclusieve eigendom van de beheerder van de website.
Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze website door welke vennootschap ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website, is verboden en zou namaak uitmaken, wat bestraft wordt door de artikelen L.335-2 en volgende van de ‘Code de la propriété intellectuelle’ (het Franse wetboek van intellectuele eigendom).
Hetzelfde geldt voor de databanken die eventueel op de websites van Sandaya staan, en die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998, waarin de Europese richtlijn van 11 maart 1996 met betrekking tot de juridische bescherming van databanken is omgezet naar de Franse wet met betrekking tot de intellectuele eigendom.
Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze merken of deze logo’s op basis van elementen van de website zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website is dus verboden in de zin van artikel L.713-2 van de ‘Code de la propriété intellectuelle’.

Persoonsgegevens:

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de persoonsgegevens van 6 januari 1978 zoals gewijzigd (la loi 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées) werd de automatische verwerking van persoonsgegevens vanaf de website aangegeven bij de ‘Commission nationale de l'informatique et des libertés’ (Cnil), die een ontvangstbewijs heeft afgeleverd met als nummer 1691887.
De aandacht van de gebruiker wordt erop gevestigd dat, in overeenstemming met artikel 32 van de bovenvermelde wet van 6 januari 1978 zoals gewijzigd, de gegevens die de gebruiker meedeelt via formulieren op de website nodig zijn om aan zijn vraag te beantwoorden en bestemd zijn voor de beheerder van de website, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan voor doeleinden van administratief en commercieel beheer
De gebruiker beschikt over een recht van inzage en correctie van de gegevens die op hem betrekking hebben, door te schrijven naar de beheerder van de website op het volgende adres: Groupe Sandaya, Service Internet, 531, Avenue Georges Frêche, 34830 Clapiers, France.

Nieuwsbrieven:

Indien u zich op de website inschrijft voor de nieuwsbrieven van de Sandaya-campings, ontvangt u via e-mail informatie over onze diensten. Deze brieven zijn louter informatief en u kunt zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de daartoe bestemde link onderaan de nieuwsbrief.

Wedstrijden en spelen:

Sandaya stelt in bepaalde periodes wedstrijden, gratis spelen en promoties voor op de website. Ze worden geregeld door bijzondere bepalingen die u terugvindt op de internetpagina’s die eraan gewijd zijn.

Fotorechten:

Interaview Production | Hype Movies | Drakkar TV | ESE Communication | New Phox Studio | Shutterstock | Offices de tourisme

Contact:

Telefoonnummer: +33(0)4 11 32 90 00
E-mail: vacances@sandaya.fr